Ga naar hoofdinhoud
Terug naar alle blogartikelen
21 June 2022
Rennee Karlik, TotalSDS, SDS-ontwerpspecialist
Rennee Karlik Hoofdfoto

Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) moeten periodiek worden herzien en indien nodig herzien. Elk land/jurisdictie geeft richtlijnen over wanneer een veiligheidsinformatieblad moet worden bijgewerkt en slechts weinigen specificeren een tijdlijn voor periodieke herziening. De meeste rechtsgebieden zijn het er in het algemeen over eens dat een herziening of update nodig is wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt die van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid van en de bescherming die door het veiligheidsinformatieblad wordt geboden.

De richtlijnen zijn vaag over wat nieuwe informatie is en wat voor soort informatie een update zou veroorzaken. Vanuit regelgevend oogpunt zouden de volgende wijzigingen automatisch SDS-beoordeling en updates moeten activeren als dat nodig is:

 • Samenstelling Wijziging: Een verandering in samenstelling kan leiden tot een verandering in de gevarenclassificatie van een product.
 • Nieuwe gevarenclassificatieDe gevarenindeling van een stof is onderhevig aan verandering als er nieuwe gegevens beschikbaar komen. Dergelijke wijzigingen kunnen van invloed zijn op de gevarenclassificatie van een product.
 • Regelgevende lijststatus: Als een stof wordt toegevoegd aan of verwijderd uit bepaalde regelgevende lijsten, moet het veiligheidsinformatieblad voor elk product dat die stof bevat, worden bijgewerkt.
  • Voorbeelden
   •  Een stof wordt toegevoegd aan de EU REACH restrictielijst.
   • Een stof is toegevoegd aan de Amerikaanse TSCA Sectie 5 SNUR-lijst (Significant New Use Rule).
 • Nieuwe norm voor jurisdictie vrijgegeven/uitgelijnd met latere GHS-revisieEen nieuwe norm voor jurisdictie kan aanvullende gevarenklassen en concentratiegrenzen hebben om de classificatie van een mengsel te activeren. Dit kan leiden tot een wijziging in de gevarenclassificatie. Wijzigingen in veiligheidsaanbevelingen, formaat en gegevensvereisten zijn gebruikelijk bij de goedkeuring van latere GHS-revisies.
 • BeroepsblootstellingsgrenzenNieuwe of gewijzigde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling of biologische blootstellingsindexen voor een stof moeten aanleiding geven tot de actualisering van een SDS die die stof bevat.

Enkele jurisdicties hebben een verplicht schema voor SDS-beoordeling opgesteld. Voor rechtsgebieden zonder tijdlijn is periodieke beoordeling nog steeds uiterst belangrijk om de nauwkeurigheid en conformiteit van het document te waarborgen. Het is een goede gewoonte om hiervoor een definitieve SOP op te stellen.

De voorwaarden die herziening van het veiligheidsinformatieblad rechtvaardigen en de deadline voor het verstrekken van bijgewerkte veiligheidsinformatiebladen worden hieronder beschreven voor de Verenigde Staten, Canada, de EU, Japan, China en Australië.

Verenigde Staten

Fabrikanten, importeurs, distributeurs of werkgevers van chemische stoffen die voor het eerst kennis krijgen van het volgende, moeten de veiligheidsinformatiebladen binnen 3 maanden herzien en de etiketten moeten binnen 6 maanden worden herzien:

 • Elke belangrijke informatie over de gevaren van een chemische stof,
 • Manieren om te beschermen tegen de gevaren

OSHA vereist geen periodieke SDS-beoordeling.

Canada

Leveranciers zijn verplicht om SDS'en binnen 90 dagen bij te werken wanneer:

 • De leverancier wordt op de hoogte van alle "belangrijke nieuwe gegevens" die de classificatie van het gevaarlijke product veranderen.
 • Er zijn wijzigingen in de manier waarop het product wordt behandeld of opgeslagen.

WHMIS vereist geen periodieke SDS-beoordeling.

Europeese Unie

REACH vereist dat leveranciers het veiligheidsinformatieblad in de volgende gevallen onverwijld bijwerken: 

 • Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt, die de risicobeheersmaatregelen kan beïnvloeden, of nieuwe informatie over gevaren beschikbaar komt (dwz nieuwe indeling).
 • Zodra een machtiging is verleend of geweigerd.
 • Zodra er een beperking is opgelegd.
 • Alle updates na registratie bevatten het registratienummer.

REACH vereist geen periodieke SDS-beoordeling.

China

Beide SDS-compilatiestandaarden GB / T-16483 2008 en GB / T-17519 2013 van leveranciers eisen dat ze de informatie in de SDS's nauwkeurig houden en binnen zes maanden bijgewerkte versies aan de ontvangers verstrekken.

Fabrikanten zijn verplicht om SDS's om de 5 jaar te herzien.

Japan

Een leverancier is verplicht een veiligheidsinformatieblad onverwijld bij te werken en een herziene versie aan de ontvangers te verstrekken als de leverancier kennis krijgt van nieuwe informatie over een chemische stof.

Japan vereist geen periodieke SDS-beoordeling.

Australië

De fabrikant of importeur van de gevaarlijke chemische stof moet: het veiligheidsinformatieblad zo nodig wijzigen om ervoor te zorgen dat het juiste informatie bevat. Bijvoorbeeld als er nieuwe gegevens beschikbaar komen die de gevarenclassificatie van de chemische stof wijzigen.

VIB's moeten ten minste eens in de 5 jaar worden herzien.

Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen chemtrec@totalsds.com of ga naar https://www.totalsds.com/authoring/.

 

 

Deze inhoud wordt door CHEMTREC alleen ter informatie beschikbaar gesteld en is verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. CHEMTREC, LLC geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.

Referenties:

OSHA Hazard Communication Standard 2012

Veelgestelde vragen over WHS-regelgeving

Veelgestelde vragen over Canada WHIMS 2015

ECHA-richtsnoeren over SDS-compilatie

https://reachonline.eu/reach/en/title-iv-article-31.html

EU REACH-verordening

GB / T-16483 2008

GB / T-17519 2013 

De regels voor het veilig gebruik van chemicaliën op de werkplek (1997)

JIS Z 7253 Gevarencommunicatie op basis van GHS

Vraag een offerte aan

Ontvang een schatting voor CHEMTREC-responsservices.

Start een citaat