Ga naar hoofdinhoud
Terug naar alle blogartikelen
24 mei 2023

Bij operaties met gevaarlijk afval en noodhulp zijn veiligheid en paraatheid van vitaal belang. De Hazardous Waste Operations and Emergency Response (HAZWOPER)-normen, uiteengezet in OSHA 29 CFR 1910.120, bieden richtlijnen die nodig zijn voor de bescherming van werknemers die betrokken zijn bij dergelijke activiteiten. 

Een belangrijk aspect van HAZWOPER is de vereiste dat individuen regelmatig bijscholing volgen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. In deze blog gaan we dieper in op waarom CHEMTREC nieuw is HAZWOPER Opfriscursus van 8 uur belangrijk is en wie het moet nemen. 

OSHA 29 CFR 1910.120 begrijpen 

OSHA's verordening 29 CFR 1910.120 stelt de normen vast voor werknemers die betrokken zijn bij activiteiten met gevaarlijk afval, waaronder opruimen, behandelen, opslaan en verwijderen. Deze voorschriften zijn bedoeld om werknemers te beschermen die werken op locaties voor gevaarlijk afval en degenen die reageren op noodsituaties met gevaarlijke stoffen. Naleving van deze voorschriften bevordert een veilige werkomgeving en minimaliseert het risico op ongevallen, verwondingen of blootstelling aan gevaarlijke materialen. 

CHEMTREC's HAZWOPER 8 uur durende online opfriscursus 

Onze HAZWOPER 8-Hour Refresher-training is een uitgebreid online HAZWOPER-trainingsprogramma dat deel uitmaakt van CHEMTREC's Learning Academy. Het is ontworpen om een ​​overzicht te geven van de belangrijkste concepten en principes die worden uiteengezet in OSHA 29 CFR 1910.120, terwijl gebruikers worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en veilige praktijken in het veld.

Belang van HAZWOPER Opfriscursus 
 1. Naleving van de regelgeving: OSHA vereist van werkgevers dat werknemers die zich bezighouden met gevaarlijke afvaloperaties en noodhulp de HAZWOPER-opfriscursus elke 12 maanden volgen. 
 2. Kennisbehoud: De HAZWOPER 8-uurs opfriscursus speelt een cruciale rol bij het opfrissen van kennis en vaardigheden van werknemers. Het versterkt de fundamentele concepten en technieken die nodig zijn voor het identificeren, beoordelen en beheren van gevaarlijke materialen, evenals voor het effectief reageren op noodsituaties. 
 3. Verbeterde veiligheid: Door deel te nemen aan regelmatige opfriscursussen, zijn werknemers beter toegerust om potentiële gevaren te herkennen en risico's in verband met gevaarlijke afvalactiviteiten te beperken. Dit leidt tot een veiligere werkomgeving voor alle betrokken medewerkers.
Wie moet de cursus volgen? 

Onze HAZWOPER 8-uurs opfriscursus is voornamelijk gericht op personen die de initiële 24- of 40-uurs HAZWOPER-training hebben voltooid. Enkele belangrijke functies waarvoor deze opfriscursus doorgaans vereist is, zijn: 

 1. Werknemers op locaties voor gevaarlijk afval: Werknemers die betrokken zijn bij het opruimen, behandelen, opslaan en verwijderen van gevaarlijke stoffen zijn verplicht om de HAZWOPER 8 uur durende opfriscursus te volgen. Dit omvat locatiemedewerkers, operators van apparatuur en algemene arbeiders. 
 2. Hulpverleners bij noodgevallen: Eerstehulpverleners, zoals brandweerlieden, politieagenten en medisch noodpersoneel, die tijdens noodsituaties mogelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zijn verplicht om de HAZWOPER 8-Hour Refresher-training te volgen. 
 3. Personeel voor beheer van gevaarlijk afval: Personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van gevaarlijk afval, waaronder supervisors, managers en exploitanten van afvalvoorzieningen, moeten regelmatig bijscholing volgen om op de hoogte te blijven van de industrienormen en -regelgeving.
Gevaarlijk afvalbeheer 

Gevaarlijk afval verwijst naar elke stof die een bedreiging vormt voor de gezondheid van de mens of het milieu vanwege zijn fysieke, chemische of biologische eigenschappen. Dit kunnen chemicaliën, oplosmiddelen, zware metalen, farmaceutische producten en andere materialen zijn. Een goed beheer van gevaarlijk afval is cruciaal om vervuiling te voorkomen, gezondheidsrisico's te minimaliseren en te voldoen aan wettelijke vereisten. 

De belangrijkste aspecten van het beheer van gevaarlijk afval zijn:

 1. Identificatie en classificatie: Een goede identificatie en classificatie van gevaarlijk afval is essentieel. Dit omvat het bepalen of een afvalstof voldoet aan de criteria voor gevaarlijk afval op basis van zijn kenmerken (ontvlambaarheid, corrosiviteit, reactiviteit of toxiciteit) of dat het door regelgevende instanties als gevaarlijk wordt vermeld. 
 2. Opslag en insluiting: Gevaarlijk afval moet worden opgeslagen in geschikte containers of tanks die compatibel zijn met het afval en lekken, morsen of vrijkomen kunnen voorkomen. Opslagruimten moeten worden geëtiketteerd, beveiligd en uitgerust met passende veiligheidsmaatregelen om het risico op blootstelling of ongevallen te minimaliseren. 
 3. Vervoer: Wanneer gevaarlijk afval moet worden verplaatst van de opslag- of productielocatie naar een verwerkings-, verwijderings- of recyclingfaciliteit, moeten de juiste transportprocedures worden gevolgd. Dit omvat het naleven van de voorschriften van het Department of Transportation (DOT), het gebruik van geschikte containers, etikettering en documentatie, en het waarborgen van de selectie van gekwalificeerde transporteurs. 
 4. Behandeling en verwijdering: Gevaarlijk afval vereist vaak specifieke behandelingsmethoden om de toxiciteit of het volume ervan te verminderen voordat het definitief wordt verwijderd. Behandelingsprocessen kunnen fysische, chemische of biologische methoden omvatten. Verwijderingsmethoden moeten voldoen aan de toepasselijke regelgeving om milieuverontreiniging te voorkomen. Dit kan storten, verbranden of andere goedgekeurde manieren van afvalverwijdering inhouden. 
 5. Registratie en rapportage: Nauwkeurige administratie is cruciaal bij het beheer van gevaarlijk afval. Faciliteiten zijn verplicht om registers bij te houden van afvalproductie, opslag, behandeling, transport en verwijderingsactiviteiten. 
 6. Training en bewustzijn van medewerkers: Een goede opleiding van personeel dat betrokken is bij het beheer van gevaarlijk afval is essentieel om ervoor te zorgen dat zij de veiligheidsprocedures, afvalverwerkingsprotocollen en noodmaatregelen begrijpen. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de risico's van gevaarlijk afval, evenals van het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het volgen van vastgestelde protocollen. 
 7. Milieubewaking en naleving: Regelmatige milieumonitoring is nodig om eventuele lekken, morsen of emissies op te sporen die het gevolg kunnen zijn van activiteiten met gevaarlijk afval. Naleving van milieuregelgeving en -vergunningen is cruciaal om vervuiling en boetes te voorkomen. Dit kan monitoring van de luchtkwaliteit, grondwatermonitoring en testen van de karakterisering van afval inhouden.

Het beheer van gevaarlijk afval is een essentieel onderdeel van het behoud van een veilige en duurzame omgeving. Ons HAZWOPER Opfriscursus van 8 uur, in overeenstemming met OSHA 29 CFR 1910.120, speelt een cruciale rol bij het actualiseren van de kennis en vaardigheden van werknemers bij het beheer van gevaarlijke afvaloperaties en noodhulp. Door de belangrijkste aspecten van het beheer van gevaarlijk afval te begrijpen en te implementeren, waaronder identificatie, opslag, transport, behandeling en verwijdering, kunnen organisaties voldoen aan de regelgeving, hun werknemers beschermen en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu minimaliseren.

Blijf vandaag nog voldoen en meld u aan om CHEMTREC's online te nemen HAZWOPER Opfriscursus van 8 uur!

Vraag een offerte aan

Ontvang een schatting voor CHEMTREC-responsservices.

Start een citaat